Свободни паркоместа на активни паркинги в реално време


Паркинг Свободни места Всички места
Община 81 84
МБАЛ 255 45
Старо Казино 0 26

Обща информация

В летния сезон град Поморие разполага с девет платени паркинга за над 620 леки автомобила и 4 безплатни буферни зони с приблизително същия капацитет. Допълнително на територията на града има две зони за паркиране, които работят целогодишно.

Интерактивна карта - зони за паркиране

Mожете да активирате легендата чрез бутона намиращ се в горен ляв ъгъл на картата преди надписа „Град Поморие“ или да я отворите на цял екран чрез бутона в горен десен ъгъл наподобяваш прекъснат правоъгълник.
Отворена на цял екран интерактивната карта можете да служи и като навигация. Посочете желаната от Вас зона или паркинг и изберете опцията за навигация до мястото.

Паркинги

На територията на град Поморие са обособени следните платени паркинги за леки автомобили

 • Паркинг „Перла“ с капацитет 33 паркоместа
 • Паркинг „Старо Казино“ с капацитет 26 паркоместа
 • Паркинг „Рибарско пристанище“ с капацитет 45 паркоместа
 • Паркинг „Община“ с капацитет 176 паркоместа /през активен летен сезон/ и 84 паркоместа през останалия период.
 • Паркинг „Община – 2“ с капацитет 34 паркоместа
 • Паркинг „Европа“ с капацитет 99 паркоместа
 • Паркинг „Светофара“ с капацитет 110 паркоместа
 • Паркинг „МБАЛ“ с капацитет 45 паркоместа
 • Паркинг „СБР“ с капацитет 57 паркоместа
 • Паркинг „Ропотамо“ с капацитет 100 паркоместа
 • Паркинг „Иван Вазов“ с капацитет 120 паркоместа

Всички паркинги са автоматизирани и разполагат с камери за видео наблюдение, камери за разпознаване на регистрационните номера на колите на входа и изхода на паркинга, както и паркинг автомат за разплащане на престоя в брой или с карта. На входа има и електронна табела показваща броя на свободните паркоместа в паркинга, а на изхода електронната табелата показва сумата, която трябва да заплатите. Заплащането се извършва непосредствено преди да напуснете паркинга. Автоматът приема банкноти от 5, 10, 20 лева и монети от 1 и 2 лева. Плащането с карта може да е както контактно, така и безконтактно.
Паркинг автоматът връща ресто. 
Всички паркинг автомати за разплащане разполагат и с 24 часова връзка с оператор, която може да поискате чрез натискане на бутона за „СЪДЕЙСТВИЕ“ .

0
Паркинга
0
+
Паркоместа
0
часа
0
дни в седмица
0
лв.
на ден
Зона за платено локално паркиране

Работно време(в периода от 16 май до 30 септември):

всеки ден от 08:00 до 20:00 часа

Работно време(в периода от 01 октомври до 15 май):

от понеделник до петък – 08:30 до 17:00 часа

Зоната за кратковременно локално паркиране е разделена на две подзони.

Подзона 1 има обхват ограничен от следните улици: ул. Солна , ул. Европа(включително), ул. Крайбрежна(включително), ул. Нео Анхиало. В тази подзона действат следните режими за платено паркиране:

 • почасово платено паркиране (минимален период 1 час)
 • служебен абонамент (минимален период 4 месеца – максимален 1 година)
 • локално платено паркиране на ППС на живущите в зоната (минимален период 1 месец – максимален 1 година)

Почасовото платено паркиране – могат да се възползват всички граждани и посетители на град Поморие без ограничение в престоя.

Служебен абонамент – при възможност могат да възползват търговци, по смисъла на Търговския закон, места за настаняване Клас А, съгласно чл. 3, ал. 2, т.1, б. „а“ от Закона за туризма, лица упражняващи свободна професия, нотариуси и частни съдебни изпълнители, вписани в съответните регистри, съгласно действащото законодателство на територията на Република България, ползващи собствени или наети имоти в територията на съответната зона и за обекти по смисъла на чл.3, ал. 2, т. 2 от Закона за туризма, за което се заплаща съответната цена, посочена в Наредба №11. Одобрените и заплатили съответната такса получават временно право на ползване на точно определено паркомясто , което се надписва с хоризонтална маркировка „Служебен Абонамент“ и може да се ползва от всички пътни превозни средства посочени от заявителя. Желаещите подават всяка година заявление и изискуеми документи в срок определен от Наредба №23

ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЛУЖЕБЕН АБОНАМЕНТ

Локално платено паркиране на ППС на живущите в зоната – могат да заявят физически лица, които управляват ППС по силата на право на собственост, или правно основание различно от правото на собственост по постоянен и/или настоящ адрес на собственици, наематели или ползватели на имот с предназначение за жилищни нужди, попадащ в обхвата на зоната, в определените за това граници. Лицата следва да не са собственици, както и да не са носители на правото на владение, или ползване върху гараж със статут на самостоятелен обект в сградата, или на гараж със статут на обща част в сградата, или на отделно място за паркиране със статут на принадлежност към съответния самостоятелен обект в сградата, попадаща в обхвата на зоната за кратковременно платено паркиране, включително и на гараж, определен като преместваем обект по смисъла на чл. 56 от ЗУТ, както и да не са променяли функционалното предназначение на гаража. Одобрените и заплатилите определената в Наредба №11 абонаментна такса, могат да паркират на свободните разчертани на пътното платно паркоместа, попадащи в границите на „подзона 1“ без допълнително таксуване за заплатения от тях период. Желаещите подават всяка година заявление и изискуеми документи в срок определен от Наредба №23

ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЛОКАЛНО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ППС НА ЖИВУЩИТЕ В ЗОНАТА. 

Подзона 2 – Действа пред всички обществени сгради, около които има режим за почасово платено паркиране. Границите са следните :
ул. Княз Борис I – пред Районна прокуратура
ул. Княз Борис I – непосредствено преди/след централна пешеходна градска част.
ул. Цар Калоян – пред Районен Съд
ул. Солна – до ВиК – Поморие
ул. Солна – пред ОП „Социално обслужване“
ул. Нео Анхиало пред Община Поморие
ул. Европа – пред градски стадион Поморие

В тази подзона действат следните режими за платено паркиране:

 • почасово платено паркиране (минимален период 1 час)
Зона за платено преференциално паркиране

Работно време(в периода от 16 май до 30 септември):

всеки ден от 09:00 до 21:00 часа

Работно време(в периода от 01 октомври до 15 май):

от понеделник до петък – 08:30 до 17:00 часа

Обхват на зоната – всички булеварди, улици, площади, пътища и части от пътища – общинска собственост с граници : ул. Княз Борис I(по цялата дължина) , бул. П. К. Яворов, ул. Крайбрежна, ул. Нео Анхиало(без отсечката от ул. Солна до ул. Петко Каравелов), ул. Солна, ул. Европа и цялата ул. Проф. П. Стоянов.

Режими за платено паркиране:

 • служебен абонамент (минимален период 4 месеца – максимален 1 година)
 • преференциално локално платено паркиране (минимален период 4 месеца – максимален 1 година)

Служебен абонаментпри възможност могат да възползват търговци, по смисъла на Търговския закон, места за настаняване Клас А, съгласно чл. 3, ал. 2, т.1, б. „а“ от Закона за туризма, лица упражняващи свободна професия, нотариуси и частни съдебни изпълнители, вписани в съответните регистри, съгласно действащото законодателство на територията на Република България, ползващи собствени или наети имоти в територията на съответната зона и за обекти по смисъла на чл.3, ал. 2, т. 2 от Закона за туризма, за което се заплаща съответната цена, посочена в Наредба №11. Одобрените и заплатили съответната такса получават временно право на ползване на точно определено паркомясто , което се надписва с хоризонтална маркировка „Служебен Абонамент“ и може да се ползва от всички пътни превозни средства посочени от заявителя. Желаещите подават всяка година заявление и изискуеми документи в срок определен от Наредба №23

ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЛУЖЕБЕН АБОНАМЕНТ

Преференциално локално платено паркиране – при възможност могат да се възползват живущи физически лица, които управляват ППС по силата на право на собственост, или правно основание различно от правото на собственост по постоянен и/или настоящ адрес собственици, наематели или ползватели на имот с предназначение за жилищни нужди попадащ в границите на зоната. Одобрените и заплатили определената в Наредба №11 такса за желания период, получават временно право на ползване на точно определено паркомясто с номер. Номерът на паркомясто не зависи от номера на адреса на заявителя. Номерата на паркоместата са надписани с цифри чрез хоризонтална маркировка на пътната настилка и са различни от номера на адрес на улицата. Платеното паркомясто допълнително се надписва с хоризонтална маркировка  „Платен Абонамент“ и може да се използва от до 3 броя автомобили с регистрационни номера, които са вписани в заявлението при подаването му. Желаещите подават всяка година заявление и изискуеми документи в срок определен от Наредба №23

ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ

Буферни зони

Буферните зони в град Поморие са разположени на различни локации в целия град. Точните координати можете да видите на интерактивната карта по-горе.

Цени и тарифи
 • Общински паркинги

Паркингът до „МБАЛ Поморие“ има гратисен(безплатен) период от 2 часа за пациенти.

Всички останали паркинги имат 10 минути гратисен период при вход и след плащане на престоя.

Тарифите за паркингите са за леки автомобили.

За периода от 01 юни до 30 септември

1 час = 2 лв.

24 часа = 12 лв.

За периода от 01 октомври до 31 май

1 час = 1 лв.

24 часа = 8 лв.

 • Почасово платено паркиране 

Паркинг автомат(само за подзона 2):  1 час = 1 лв. без ограничение на броя предплатени часове.

Всички останали начини за плащане: 1 час = 1.20 лв. без ограничение на броя предплатени часове.

 • Локално платено паркиране за живущи

1 месец = 30 лв.

12 месеца = 140 лв.

 • Служебен абонамент

1 месец = 120 лв. (минимален период 4 месеца)
4 месеца = 480 лв.
12 месеца = 960 лв.
Депозит за конус = 50 лв. (конусът не е задължителен, дава се при желание на заявителя)

 • Преференциално локално платено паркиране

1 месец = 25 лв. (минимален период 4 месеца)
4 месеца = 100 лв.
12 месеца = 180 лв.
Депозит за конус = 50 лв. (конусът не е задължителен, дава се при желание на заявителя)

 • Принудителни административни мерки

Преместване на ППС = 50 лв.
За започване на процедура по Преместване на ППС = 20 лв.
За отговорно пазене на автомобил след преместване = 2 лв. на започнат час
Автомобилите се преместват на обособена част в паркинг „Община“ , която е с 24 часово видео наблюдение и жива охрана.

Начини за плащане
 • Общински паркинги

Заплащането на престоя се извършва с помощта на паркинг автомат намиращ се на самия паркинг непосредствено преди да напуснете паркинга.

Процедура за използване на паркинг

 1. Натискате бутона на колонката преди входната бариера
 2. Взимате билет
 3. Влизате в паркинга и паркирате на разчертано празно паркомясто по избор
 4. Пазете билета на сигурно място далеч от директна слънчева светлина до напускане на паркинга(можете и да го снимате с телефона си за по-сигурно).
 5. Насладете се на почивката си
 6. Когато желаете да напуснете паркинга е препоръчително да оставите колата си, където е паркирана и да отидете до паркинг автомата пеша.
 7. Поставяте билета на четеца за билети докато не видите на екрана да се визуализира снимка с вашия автомобил. Допълнително над снимката ще има информация за времето на престой в паркинга и дължимата сума до този момент.
 8. Избирате начин на плащане. Плащане в брой може да се извърши с банкноти от 5, 10, и 20 лева и монети от 1 и 2 лева. За да платите с карта първо избирате бутона „С карта“ в долния ляв ъгъл на екрана, след което докосвате карта до ПОС терминала ако е безконтактна в противен случай я поставяте в ПОС терминала. Може да се наложи да потвърдите плащането чрез ПИН код, ако сумата е по-голяма.
  Паркинг автоматът връща ресто. 
 9. След като сте извършили плащане, няма нужда да бързате, имате 10 мин да напуснете паркинга.
 10. Спирате пред изходната бариера за няколко секунди и тя би трябвало да се отвори автоматично , в противен случай поставяте билета на четеца за билети до отваряне на бариерата.
 • Зона за кратковременно платено паркиране

Начини за плащане: С SMS на номер 13596 ; С QR код или на интернет страница HTTPS://QRPAY.POMORIE.BG ; Мобилно приложение Urbo Parking или Viber чат бот UparkМобилно приложение SMS parking. Стационарен паркинг автомат за зоните до обществени сгради(подзона 2)

 1. SMS – за да използвате заплащане чрез кратко съобщение е необходимо СИМ карта Ви да е издадена от български мобилен оператор (Vivacom , Yettel, A1). Плащането се извършва като изпратите кратко съобщение само с регистрационния номер на автомобила на номер 13596.  Не се добавят абсолютно никакви допълнителни символи, цифри или думи преди или след регистрационния номер. Приемаме , че номера на автомобила Ви е СВ1234АН. В текстовото поле на съобщението изписвате с латински букви само регистрационния номер така както се вижда.
  CB1234AH  е правилно изписване на номера в текстовото поле.
  Всички други видове изписване на номера е грешен и няма да се регистрира от системата , но е възможно да Ви таксува.
  Често допускани грешки за текст на съобщението:SV1234AN
  +CB1234AH

  +CB1234AH+
  CB1234AHВЯРНО
  13596CB1234AH
  13596CB1234AHВЯРНО
  CB1234AHЗА2ЧАСА
  1234 и др.
  Ако искате да заплатите за повече от един час , не е необходимо да чакате да изтече предходния час. Можете да изпратите колкото искате съобщения последователно, като всяко съобщение ще добавя към предплатения период 1 час допълнително време. При положение , че се опитвате да предплатите за период е извън границите на работното време на зоната ще получите съответното съобщение за грешка в отговор.
  Пример: В 17:30 часа изпращате последователно 4 броя SMS с регистрационния номер на Вашия автомобил на номер 13596. За първите 3 съобщения системата ще приеме , че имате платена зона до 20:30 часа. За четвъртото съобщение ще получите грешка, че се опитвате да заплатите зона в извънработно време.


 2. QR код или на интернет страница HTTPS://QRPAY.POMORIE.BG
  Визуализира се интернет страница за плащане на зона. Въвеждате регистрационен номер на автомобил с латински букви както се вижда на регистрационната табела на автомобила. Избирате колко часа искате да предплатите с помощта на бутоните „+“ и „-“  след което натискате бутона „ПЛАТИ„. Ако имате приложение за разплащане ще ви даде възможност да го използвате в противен случай , трябва да въведете данните на разплащателната карта ръчно и да потвърдите плащането.


 3. Мобилно приложение Urbo Parking или Viber чат бот Upark
  Можете да изтеглите мобилното приложение Urbo Parking за android и iOS . За да използвате приложението е необходимо да имате регистрация. Следвате стъпките на екрана , добавяте Марка, регистрационен номер и име на автомобила. Добавяте банкова карта за разплащане. Трябва да се дали права на приложението за достъп до вашата локация и то автоматично ще избере правилната зона, за която трябва да заплатите. Вие трябва само да изберете времетраене на престоя и да извършите плащането.
  Viber чат бот Upark е национален чат бот свързан с мобилното приложение Urbo Parking ,който ще ви помогне да разберете в коя зона се намирате и какви стъпки трябва да предприемете за да заплатите.


 4. Мобилно приложение SMS parking е удобно интернационално приложение с информация и асистент за плащане на зони за паркиране, което не изисква допълнителна регистрация . Всичко което трябва да направите е да изтеглите приложението и да добавите един или повече автомобила. Необходимо е приложението да има достъп до Вашата локация за да може автоматично да намери зоната, в която се намирате. Автоматично разпознава националния номер за SMS разплащане за зона и само с едно натискане на бутона изпраща SMS за избрания от Вас автомобил, като има опция и за отложено изпращане на съобщението в избрано от Вас време
Контакти

Център за градска мобилност

Работно време:
Понеделник до петък : 08:30 до 17:00
Събота и неделя: почивни дни
Телефон: 0876 735 533
Адрес: ул. Княз Борис I №96а

Екип за блокиране и освобождаване на автомобил с техническо средство / скоба

Работно време: всеки ден от 08:30 до 17:00 часа.
Телефон: 0876 513 133

Екип за преместване на неправилно паркирали автомобили

Работно време: 09:00 до 18:00 часа
Телефон: 0879 388 288

Паркинг за принудително преместени автомобили (част от паркинг „Община“)

Работно време: 24 часа , 7 дни в седмицата
Телефон: 0876 738 933


*Тази статия е само информационна и няма силата на нормативна уредба