за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

собствено, бащино и фамилно име

(гр./с., община, адм. район, област, ж.к./ул., бл. №, вх., ет., ап.)