за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

(собствено, бащино и фамилно име)

(гр./с., община, адм. район, област, ж.к./ул., бл. №, вх., ет., ап.)